Ecotopia | اکوتوپیا
Ecotopia | اکوتوپیا

در اکوتوپیا ما سعی می‌کنیم دنیا را با عینک اقتصادی ببینیم و مسائل سخت و پیچیده اقتصادی را به زبان ساده کنار هم یاد بگیریم
اکوتوپیا یعنی آرمان‌شهر اقتصادی