اپیزود پنجاه و شش - شرخر - احمد افقهی

Play Demo Listen on Echo App
  • شرخر روایت حکایتی از کارکرد و نفوذ اشرار است در یک برهه تاریخ ما. این طبقه پیشتر هم فعال بوده اند تا امروز و شوربختانه تا فرداها. مگر روزگاری قدرت قانون فرای هر کس و هر چیز قرار گیرد و آرام آرام اینان در مدنیت جامعه حل سوند. به امید آن روز.
  • Release date: 2024-04-02
  • Plays: 1
No lyrics found for this item!
Rate & comment: